Powrót

Reforma podatkowa 2019 po pierwszym czytaniu w Sejmie


19 października 2018

Brak komentarzy

Będzie niższy CIT dla małych podatników, zmiany w podatku u źródła, opodatkowaniu zysku ze sprzedaży bitcoinów, a także innovation box i exit tax.

Zmiany w przepisach podatkowych planowane są od 1 stycznia 2019 r. i dotyczą wszystkich przedsiębiorców działających w Polsce, w tym startupów. Projekt wprowadzający reformę podatkową jest po pierwszym czytaniu w Sejmie i został skierowany do sejmowej Komisji Finansów Publicznych, której przedstawiliśmy nasze stanowisko do proponowanych zmian. Nasze postulaty dotyczą przede wszystkim podatku od źródła, rozszerzenia zakresu innovation box i wydłużenia okresu wejścia w życie ewentualnych zmian.

Co się zmieni w podatkach i na co zwróciliśmy uwagę w naszym stanowisku?

Zmiany dotyczące podatku u źródła  

Podatek u źródła to podatek, który występuje, jeśli polski przedsiębiorca kupuje z zagranicy (od podmiotu, który nie ma w Polsce rezydencji podatkowej) określone w przepisach usługi, takie jak zakup usług marketingowych, artystycznych, porad prawnych, usług badania rynku czy analizy danych od podmiotów zagranicznych. Jeśli jesteśmy stroną takich transakcji może to oznaczać, że  musimy zapłacić podatek od wypłacanego za granicę wynagrodzenia (zazwyczaj jest to 20 % przychodu). W wielu przypadkach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują niższe stawki dla podatku u źródła albo w ogólne zaniechanie jego pobrania. Jeśli chcemy korzystać z jakichkolwiek preferencji, musimy mieć certyfikat rezydencji podatkowej naszego zagranicznego kontrahenta.

Co zmienia tu Projekt?
Przede wszystkim zasady płatności podatku u źródła, jeśli łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika w danym roku podatkowym
przekracza kwotę dwóch milionów złotych. Przekroczenie progu dwóch milionów złotych spowoduje, że polski przedsiębiorca co do zasady nie będzie mógł zastosować zwolnień wskazanych w ustawach podatkowych ani przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które przewidują niższe stawki podatku u źródła bądź zwalniają dane usługi z obowiązku pobrania podatku. Ten, kto zapłacił podatek u źródła będzie mógł natomiast wystąpić z wnioskiem o zwrot podatku do organu podatkowego, a zwrot podatku powinien nastąpić w terminie sześciu miesięcy. Co to wszystko oznacza w praktyce? To, że od początku 2019 r. – jeśli mamy zagranicznych kontrahentów i dotyczy nas podatek u źródła – zwiększą nam się obowiązki: poza uzyskaniem certyfikatu rezydencji podatnika, trzeba będzie dodatkowo monitorować łączną kwotę płatności, a jeśli przekroczą one dwa miliony złotych w roku, wtedy musimy zapłacić podatek według stawki krajowej, a o ewentualnych ulgach wynikających z przepisów prawa czy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zdecyduje organ podatkowy.

Skrytykowaliśmy to rozwiązanie i zaapelowaliśmy od odstąpienie od dalszego procedowania Projektu w tym zakresie. Naszym zdaniem system rozliczeń podatku u źródła funkcjonujący na podstawie obecnie obowiązujących przepisów już nakłada na płatników podatku u źródła liczne i uciążliwe formalności, w szczególności konieczność zgromadzenia certyfikatów rezydencji. Takie rozwiązanie zwiększy też koszty funkcjonowania przedsiębiorców i zwiększy ryzyko podatkowe związane z prowadzeniem przez polskie podmioty działalności gospodarczej na skalę międzynarodową.

Są też dobre wiadomości, jeśli chodzi o zmiany w podatku u źródła. Otóż Projekt wprowadza możliwość stosowania kopii certyfikatu rezydencji, jeśli należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie są wyższe niż 10 tys. złotych rocznie, a także transakcje z zagranicznym kontrahentem dotyczą dochodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badań rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych i rekrutacji. Popieramy tę zmianę, ale uważamy również, że takim uproszczeniem powinno zostać objętych więcej rodzajów transakcji oraz limit powinien być zdecydowanie wyższy niż 10 tys. złotych.

Obniżona stawka CIT dla małych podatników

Stawka CIT dla małych podatników, czyli takich u których przychody nie przekroczyły równowartości 1,2 milionów euro w danym roku) zostanie obniżona do 9 % – teraz wynosi 15%. Stawka 9% CIT będzie też dotyczyła rozpoczynających działalność gospodarczą.  

Nie będzie miała znaczenia rentowność małego podatnika – pierwszy projekt, który konsultowaliśmy zakładał, że 9% CIT będą mogli płacić tylko przedsiębiorcy o rentowności nieprzekraczającej 33%, w aktualnej wersji Projektu przekazanej do Komisji Finansów Publicznych wymóg rentowności małego podatnika dla stosowania niższej stawki CIT został zniesiony. Pozytywnie oceniamy tę zmianę.

Nowa ulga podatkowa: Innovation box

Innovation box będzie nową ulgą dla przedsiębiorców zarabiających na komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Polega ona na  opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5 % (zamiast aktualnych 19%) dochodów z wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego przez przedsiębiorcę innowacyjnego i opatentowanego rozwiązania. Innovation Box będzie rozliczany w rocznej deklaracji podatku dochodowego. Projekt mówi też, że do skorzystania z 5% stawki podatku nasze rozwiązanie musi być chronione jednym z wymienionych w Projekcie praw (wystarczy też samo dokonanie zgłoszenia tego prawa) – te prawa to mi.in. prawa do wynalazku (patenty), prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, czy prawa do programu komputerowego.

Naszym postulatem jest szerszy zakres Innovation Box. Uważamy, że do niższej stawki 5 % powinny się kwalifikować ogólnie prawa autorskie do utworów (nie tylko programy komputerowe) oraz znaki towarowe (nie tylko te objęte patentami).  

Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami

Podatek od dochodu z obrotu kryptowalutami przewidziany w Projekcie wynosi 19 % zarówno dla osób prawnych, jak i osób fizycznych. – teraz indywidualni inwestorzy płacą od takiego dochodu PIT wg stawki 18% albo 32% w zależności od wysokości dochodu.

Opodatkowany dochód, czy przychód uzyskany z obrotu kryptowalutami będziemy mogli pomniejszyć o koszty jego uzyskania (na przykład opłaty transakcyjne).

Według Projektu, straty z obrotu kryptowalutami nie będzie można odliczyć od dochodów z działalności gospodarczej.

Ponadto, Projekt wprowadza zasadę, że wymiana jednej kryptowaluty na inną będzie neutralna podatkowo, czyli jeśli dokonujemy zamiany kryptowalut w ogóle nie będzie mowy o przychodzie, niezależnie od tego w jaki sposób dokonamy takiej zmiany (nawet jeśli zrobimy to na giełdzie).

Exit tax

Exit tax to podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych, mający z założenia przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez przenoszenie do innego państwa aktywów, rezydencji podatkowej czy miejsca stałego pobytu.

Według Projektu Exit tax będzie dotyczył zarówno firm, jak i osób fizycznych.

Firmy będą płacić exit tax od hipotetycznych zysków  ze sprzedaży składników majątkowych, jeśli nie zostaną one opodatkowane w Polsce, ponieważ miejsce rezydencji podatkowej bądź siedziba zostaną przeniesione za granicę. Stawka exit tax-u dla firm przewidziana w Projekcie wynosi 19 %.

W przypadku osób fizycznych exit tax-em będzie objęty głównie majątek mający związek z działalnością gospodarczą. Kiedy składniki majątku osoby fizycznej nie będą związane z działalnością gospodarczą tej osoby, wówczas opodatkowany będzie wyłącznie majątek o wartości przekraczającej dwa miliony złotych.  Stawka exit tax-u dla osób fizycznych przewidziana w Projekcie wynosi 19 % albo 3% (3% zastrzeżone jest m.in. dla osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej).

W trakcie prac na Projektem została wprowadzona zmiana, nieco “łagodząca” exit tax. Otóż będzie możliwość odzyskania exit taxu przez podatnika, który najpierw przeniesie swoje aktywa poza Polskę, a w ciągu 5 lat przeniesie je z powrotem do kraju. Odzyskać exit tax będzie też mogła osoba fizyczna, która wyprowadzi się z kraju, a w ciągu 5 lat powróci do Polski.

Vacatio legis

Zmiany w przepisach podatkowych przewidziane są w Projekcie od 1 stycznia 2019 r. Naszym zdaniem to zdecydowanie zbyt krótki okres, żeby się do nich przygotować. Dlatego zaapelowaliśmy  o wydłużenie vacatio legis przewidzianego w Projekcie, które powinno wynosić przynajmniej 1 rok, a więc zmiany powinny wejść najwcześniej w życie na początku 2020 r.  

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej