Powrót

Stanowisko Startup Poland dot. Digital Single Market


31 maja 2015

Brak komentarzy

Stanowisko Fundacji Startup Poland w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego

digital market

W kontekście ogłoszonego przez Komisję Europejską w dniu 6 maja 2015 r. komunikatu na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz przedstawionych 14 maja 2015 r. podczas konferencji „Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca” założeń Jednolitego Rynku Cyfrowego, Fundacja Startup Poland poniżej przedstawia swoje stanowisko na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego. Liczymy, że nasze postulaty zostaną uwzględnione w przygotowywanym obecnie stanowisku Rządu, które zostanie przedstawione do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich.

Fundacja Startup Poland reprezentuje środowisko innowacyjnych przedsiębiorców, którzy chcą być motorem wzrostu polskiej gospodarki. Łączy nas entuzjazm i zapał do pracy. Wielu z członków Startup Poland stworzyło od postaw firmy, które odniosły sukces w Polsce i za granic dzięki twórczym i niestandardowym pomysłom, a także wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zależy nam na cyfrowej rewolucji i wierzymy, że ma ona głęboki wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia. Dlatego też bardzo pozytywnie odnosimy się do nowej strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego i odpowiedzi Unii Europejskiej na nowe wyzwania związane z rozwojem innowacji. W pełni podzielamy podstawową idee Jednolitego Rynku Cyfrowego polegającą na znoszeniu barier w transgranicznym handlu i usługach elektronicznych. Jest dla nas oczywiste, że zapewnienie długoterminowego wzrostu gospodarczego w Europie wymaga takich działań. Wprowadzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego pozwoli Polsce nadrobić pewne opóźnienia gospodarcze wobec bardziej rozwiniętych państw członkowskich Unii Europejskiej, co niewątpliwie będzie miało znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza opartej na innowacji. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na zagadnienia istotne dla małych i średnich przedsiębiorców technologicznych, w tym w początkowej fazie rozwoju, potrzebujących wsparcia merytorycznego i finansowego do przełożenia pomysłu na model biznesowy, czyli startupów. Są one dla nas szczególnie istotne, gdyż najwięcej startupów powstaje w branży nowoczesnych technologii, a tym dedykowane są przede wszystkim przedstawione przez Komisję Europejską założenia Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Szczegółowe postulaty Startup Poland w zakresie Jednolitego Rynku Cyfrowego dotyczą następujących zagadnień:

Edukacja cyfrowa. Edukacja przedsiębiorczości.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy podkreślić potrzebę związaną z edukacją cyfrową i edukacją przedsiębiorczości. Jest to szczególnie istotny postulat w dyskusji nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, gdyż dzięki edukacji mamy szansę zbudować nowoczesny Jednolity Rynek Cyfrowy bez konieczności zmian prawnych.  Ponadto analfabetyzm cyfrowy znacznie osłabia szanse na skuteczną implementację Jednolitego Rynku Cyfrowego obejmującego zmiany prawne. Administracja rządowa państw członkowskich Unii Europejskiej powinna promować programy, które edukują obywateli w zakresie technologii cyfrowych i dawać wsparcie przedsiębiorcom, którzy chcą pełnić rolę edukatorów. Konieczna też wydaje się przy pracach nad Jednolitym Rynkiem Cyfrowym analiza kwalifikacji pracowników i pozyskiwania odpowiednio wykształconych kadr dla sektora cyfrowego.

W obszarze potrzeb edukacyjnych ważne miejsce, które powinno być wyeksponowane w dyskusji na Jednolitym Rynkiem Cyfrowym zajmuje również edukacja przedsiębiorczości – temat podnoszony przez Startup Poland już w Deklaracji Programowej „Współpracujmy na rzecz innowacyjnej Polski”. Uważamy, że już od najmłodszych lat Europejczycy powinni być przygotowywani jak radzić sobie z wyzwaniami i porażkami, jak skutecznie się komunikować, jak efektywnie i interdyscyplinarnie współpracować z innymi. Uczniowie i studenci powinni otrzymywać wiedze, jak i gdzie szukać pomocy dla swoich przedsiębiorczych pomysłów. Takie podejście edukacyjne w krajach członkowskich Unii Europejskich, objętych Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, pozwoli na rozwój nie tylko samych startupów, ale przyczyni się do wzrostu „kultury start-up”. Chodzi nam bowiem nie tylko o poprawę dostępu do finansowania i tworzenia przyjaznego środowiska biznesowego dla startupów, ale także tworzeniu otoczenia, w którym ewentualne niepowodzenia biznesowe traktowane są jako niezbędny element postępu, a nie dyskwalifikacja danego przedsięwzięcia, co ma często miejsce obecnie.  Dlatego też apelujemy o interpretowanie zasady innowacyjności, o której mowa w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego, jak najszerzej. Jednolity Rynek Cyfrowy powinien promować kulturę biznesową, w której jest miejsce na podejmowanie ryzyka biznesowego, charakterystycznego dla działalności startupów.

Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli na potrzeby rynku pracy

Trzeci obszrar strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego dotyczący tworzenia europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu zawiera w sobie postulat rozwoju komptencji cyfrowych. Stanowisko Startup Poland pokrywa się z manifestem na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce z 14 maja 2015 roku. Nieznajomość i brak umiejętności działania w obszarze rynku cyfrowego pojawia się niemal na każdym poziomie rozwoju firm. Nawet startupy, które powinny by pionierami innowacji, nie zawsze potrafią odnaleźć się w cyfrowym świecie. Dlatego cyfrowe umiejętności powinny być czymś podstawowym na rynku pracy – i powinniśmy zadbać by nikt nie został wykluczony z ery cyfrowej. Wykorzystując szeroko rozumiane kompetencje w obszarze IT przedsiębiorcy są w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i przekraczając jego granice, mogą oferować klientom wartość, której oczekują i taką, której nie są jeszcze świadomi, zdołają użyć technologii do robienia rzeczy, których jeszcze nie robią. Młodzi przedsiębiorcy muszą wiedzieć jak skutecznie się komunikować, jak efektywnie i interdyscyplinarnie współpracować z innymi, jak rozpoznawać potrzeby oraz tworzyć i weryfikować wartość, którą kupią lub wykorzystają inni.

Ochrona danych osobowych

W zakresie ochrony danych osobowych i Jednolitego Rynku Cyfrowego dostrzegamy dwa zasadnicze elementy: ogromne znaczenie wysokich i elastycznych standardów ochrony danych osobowych dla gospodarki cyfrowej, a także konieczność analizy kwestii związanych z ochroną danych osobowych w kontekście dyskutowanego obecnie projektu unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Uważamy, że projekt ww. rozporządzenia należy szczegółowo przeanalizować odnośnie wpływu jego zapisów na rozwój gospodarki cyfrowej. Z jednej strony bowiem Komisja Europejska w komunikacie na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego podkreśla potrzebę budowania gospodarki opartej na danych, z drugiej na poziomie europejskim projektowane są rozwiązania, które mogą istotnie ograniczać podejmowanie innowacyjnych działań, nie przynosząc jednocześnie żadnych korzyści dla ochrony danych ochrony osobowych – chodzi nam tu w szczególności o proponowane przez Radę modyfikacje instytucji „one stop shop” związane z nadzorem administratora działającego poza granicami swojego państwa przez agendy działające w pozostałych państwach członkowskich, a także zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych.

Uważamy, że unijne rozporządzenie o ochronie danych powinno uznawać jeden organ ochrony danych, działający w wielu krajach. Takie rozwiązanie mogłoby przynieść korzyści w szczególności startupom zakładanym w branży nowoczesnych technologii. Konieczność konfrontacji z wieloma organami nadzoru dla polskich startupów prowadzących działalność w Internecie może być poważną blokadą w globalnej ekspansji i stawiać ich na starcie w gorszej pozycji niż ich konkurencja w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Ponadto projekt unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wprowadza dodatkowe obowiązki dokumentacyjne, które generować będą koszty związane z ich realizacją. Nie dostrzegamy tu korzyści związanych ze zwiększeniem ochrony danych, zwracamy natomiast uwagę, że dodatkowe formalności nakładane na przedsiębiorców, w szczególności niewielkich rozmiarów takich jak startupy, a także koszty z nimi związane mogą stanowić poważne obciążenie dla tych podmiotów i zablokować środki finansowe na działania biznesowe.

Cyberbezpieczeństwo

Dla Startup Poland bardzo istotna jest współpraca z sektorem publicznym i postrzegamy ją jako gwarancję do tworzenia regulacji prawnych sprzyjających innowacyjności, dlatego pozytywnie oceniamy zadeklarowaną przez Komisję formułę ustanowienia partnerstwa publiczno-prywatnego z zakresu cyberbezpieczeństwa. Tematyka cyberbezpieczeństwa jest dla nas ważna i rozumiemy potrzebę opracowania spójnej polityki bezpieczeństwa na poziomie unijnym. Apelujemy tu jednak o stworzenie rozwiązań adekwatnych do skali zagrożenia – chodzi o to, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność na mniejszą skalę nie musieli zmagać się z kosztami zabezpieczeń i mechanizmami formalnymi, zwłaszcza kiedy rozpoczynają swoją działalność.

Kształtowanie środowiska regulacyjnego

Nasz postulat związany z kształtowaniem środowiska regulacyjnego dotyczy projektowania takich rozwiązań w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego, z których mogą korzystać nie tylko firmy europejskie. Rozumiemy, że ukształtowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego ma służyć wzmocnieniu pozycji firm działających na ternie Unii Europejskiej w obszarze gospodarki cyfrowej, ale chcielibyśmy zwrócić uwagę, że firmy te często korzystają z działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium Unii Europejskiej. Warto wskazać tu również, że specjaliści spoza Unii Europejskiej, m.in. programiści, analitycy czy marketerzy internetowi są wysoko oceniani nie tylko w Polsce, ale również w większości krajów zachodnich. Startup Poland podniósł już w swojej Deklaracji Programowej postulat liberalizacji przepisów sprzyjających zatrudnianiu specjalistów spoza Unii Europejskiej, ale – w kontekście dyskusji na kształtem Jednolitego Rynku Cyfrowego – warto wskazać na potrzebę takiego kształtowania regulacji europejskich, aby nie utrudniały one działalności podmiotom spoza Unii Europejskiej. Tylko stworzenie Jednolitego Rynku Cyfrowego przyjaznego zarówno dla przedsiębiorców działających na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, w którym wszyscy mogą ze współpracować, korzystać ze swojego potencjału i wzajemnie się inspierować, daje szansę na stworzenie rewolucji cyfrowej na skalę globalną.

Jednocześnie deklarujemy chęć dalszego zaangażowania w prace nad kształtowaniem Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jako przedstawiciele środowiska startupowego znamy praktyczne problemy, z którymi zmierza się ta grupa przedsiębiorców i mamy pomysły na ich rozwiązanie i implementowanie w przepisach prawnych. Dlatego apelujemy o uwzględnienie naszego głosu w przyszłych pracach nad konkretnymi propozycjami legislacyjnymi, które określą warunki znoszenia barier i rozwoju Jednolitego Rynku Cyfrowego, a tym samym zdecydują o wpływie na rozwój innowacyjności w Polsce.

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Nikt jeszcze nie dodał komentarza

Dodaj komentarz za pomocą formularza powyżej