Breshke Design Sp. z o. o.

współpraca

design, 3D, design 3D, automotive, furniture, electronics, samochody, modelowanie 3D, rendering, 3D modeling

BRESHKE DESIGN Sp. z o. o. to biuro projektowe specjalizujące się w usługach wzornictwa przemysłowego. Spółka powstała w 2015 roku lecz jej głównym designerem jest od lat znany na świecie - designer Paul Breshke.
Dysponujemy badaniami rynku, danymi szczegółowymi o preferencjach Klienta - zebranymi w badaniach fokusowych. Jesteśmy w pełni otwarci na Państwa koncepcje współpracy, a nasza oferta pozostaje elastyczna. Chętnie odniesiemy się i dostosujemy do Państwa propozycji.

BRESHKE DESIGN Sp. z o. o. to biuro projektowe specjalizujące się w usługach wzornictwa przemysłowego, w szczególności wzornictwa motoryzacyjnego i sztuki użytkowej. Spółka powstała w 2015 roku ale głównym designerem jest od lat znany na świecie - designer Paul Breshke.

BRESHKE DESIGN Sp. z o. o. świadczy usługi z zakresu wzornictwa przemysłowego oraz designu w przestrzeni 3D. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta kompleksowo świadczymy usługi związane z głównym nurtem naszej działalności są to: audyty wzornicze, dofinansowania do projektów wzorniczych oraz inne związane z zapewnieniem klientowi kompletnych usług.

Spółka tworzy projekty związane z designem 3D w obrębie różnych dziedzin przetwórstwa przemysłowego (Industrial Design) oraz motoryzacji (Automotive Design). Formę współpracy oraz tempo działań dyktuje nam Klient, możemy współpracować z inżynierami i konstruktorami przedsiębiorstwa dostosowując design finalny do wymogów projektu, możemy też zapewnić inżynierów lub/i konstruktorów z naszej strony.

ZAPEWNIAMY:
1. Projektowanie wzorów przemysłowych (m.in. mebli, elektroniki) dla:
 produkcji seryjnej
 wyrobów użytku codziennego
 dóbr z segmentu Premium
 limitowanych serii bądź pojedynczych sztuk
 nowych wyrobów (planowanych do wdrożenia na rynek)
 istniejących już wyrobów (udoskonalenie wzornictwa celem podniesienia atrakcyjności już gotowych wyrobów i dostosowania ich wyglądu do aktualnych trendów)
2. Modelowanie przedmiotu w programie do konstrukcji wyrobów 3D, jak również nadzór nad jego wykonawstwem
3. Uwzględniamy wszelkie preferencji firmy, w tym dobór materiałów i tekstur
4. Zapewniamy uczestnictwo w procesie prototypowania, przez nadzorowanie produkcji wyrobu seryjnego, czuwanie nad estetyczną i artystyczną stroną produkowanych wyrobów
5. Doradztwo w zakresie wzornictwa od audytów wzorniczych do prototypowania i realizacji wspólnie wybranej strategii.
6. Doradztwo od poziomu audytu wzorniczego poprzez strategię funkcjonowania produktu na rynku aż po prototypowanie i późniejsze realizacje.
- - -
BRESHKE DESIGN Sp. z o. o. is a design office specializing in services, industrial design, in particular the automotive design and art. The company was established in 2015 but the main designer has for years been known in the world - designer Paul Breshke.

BRESHKE DESIGN Sp. z o.. provides services in the field of industrial design and design in 3D space. To meet customer expectations, we provide comprehensive services related to the mainstream of our activity are: audits design, financing, and other design projects related to ensuring complete customer services.

The Company creates projects related to 3D design within the various fields of industrial processing (Industrial Design) and automotive (Automotive Design). The form of cooperation and the pace of customer dictates, we can work with the engineers and designers the company adapting to the requirements of the final design of the project, we can also provide engineers and / or constructors on our part.

GUARANTEE:
1. Industrial design (including furniture, electronics) for:
- series production
- goods of daily use
- goods segment Premium
- limited series or single pieces
- new products (planned for implementation on the market)
- existing products and items (improvement of design in order to increase the attractiveness of finished products and to adapt their appearance to current trends)
2. Modeling the objects in the program for the construction of 3D, as well as supervising its execution.
3. We take into account all the preferences of the client, including the selection of materials and textures.
4. Assure participation in the process of prototyping, by overseeing the production of a serial product, ensuring aesthetic and artistic side of manufactured products.
5. Advising on the design of audits of design to prototyping and implementation of jointly chosen strategy.
6. Consultancy on the level of auditing by a design strategy for the functioning of the product on the market until after the prototyping and subsequent realizations.

Zespół

Pytania i odpowiedzi Zadaj pytanie Anuluj

Nikt jeszcze nie zadał pytania

Zadaj pytanie za pomocą formularza powyżej