Powrót

TERM SHEET, czyli wstępne porozumienie stron


25 sierpnia 2016

1 komentarz

Term sheet, nazywany czasem także „podstawowymi warunkami transakcji”, to zazwyczaj pierwsze porozumienie, zawierane pomiędzy founderem (founderami) a inwestorem. Stanowi on swego rodzaju „punkt wyjścia” dla dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków planowanej transakcji. Najczęściej z inicjatywą zawarcia term sheetu występuje inwestor, dlatego też w większości przypadków to on przygotowuje pierwszą wersję dokumentu.

Term sheet jest dokumentem pisanym raczej językiem biznesowym, a nie prawnym. Służy on przede wszystkim ustaleniu, że we wszystkich kluczowych punktach intencje inwestora i foundera są zgodne. Należy jednak pamiętać, że dokument ten jest jednocześnie punktem wyjścia dla umowy inwestycyjnej. Gotowy term sheet trafia do prawników, którzy na jego podstawie tworzą umowę inwestycyjną – dokument zdecydowanie bardziej złożony, precyzyjny i regulujący szczegółowo wszystkie kwestie, które na jakimkolwiek etapie mogą budzić wątpliwości.

Term sheet: obowiązywanie

Należy podkreślić, iż term sheet jako całość nie ma mocy prawnie wiążącej. Nie stanowi, ani umowy przedwstępnej, ani oferty. Charakter tego dokumentu jest bliższy (znanemu polskiej praktyce) listowi intencyjnemu. Nie można więc na jego podstawie żądać zawarcia umowy, ani umieszczenia w umowie konkretnych zapisów. Strony mogą jednakże ustalić (i zazwyczaj to robią), że niektóre postanowienia term sheetu będą miały moc wiążącą. Najczęściej dotyczy to klauzuli zachowania poufności i ograniczonej czasowo klauzuli wyłączności. Wprowadzenie takich zastrzeżeń do dokumentu ma na celu zapewnienie komfortowych i partnerskich warunków prowadzenia negocjacji.

Trzeba pamiętać, że jeśli strony zdecydowały się nadać moc wiążącą wybranym klauzulom, to naruszenie postanowień zawartych w tych klauzulach wiązać się może z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Niewykluczone jest też ustalenie kar umownych za naruszenia omawianych (wiążących) postanowień.

Jakie postanowienia zawierane są w Term sheet?

Dobry term sheet nie musi być obszernym dokumentem. Oczywiście jego złożoność będzie zależna od etapu zaawansowania negocjacji oraz od wielkości całego projektu. Przyjmuje się, że dla prostych strukturalnie startup-ów, na wczesnym etapie rozwoju, term sheet zazwyczaj powinien mieścić się na 3-4 stronach. W praktyce spotykamy czasem bardzo rozbudowane i złożone term sheety. Nie jest to jednak sytuacja komfortowa, bowiem przy dużym poziomie złożoności negocjacji (nawet na etapie formułowania tego bazowego dokumentu), konieczne zaczyna być wsparcie prawników. Chodzi przede wszystkim o to aby nie było wątpliwości, że strony będą tak samo rozumieć konkretne postanowienia. Warto natomiast zawsze, już na etapie negocjowania term sheetu zadbać o to by dokument był czytelny i łatwy do „rozkodowania”, co zdecydowanie ułatwi przebieg późniejszych negocjacji umowy inwestycyjnej.

TERM SHEET powinien oczywiście określać strony, przedmiot i cel inwestycji, wycenę akcji/udziałów, sposób przeprowadzenia inwestycji, sposób wyjścia z inwestycji oraz inne istotne elementy przyszłej umowy inwestycyjnej (np. klauzule anty-rozwodnieniowe). Term sheet często określa też skład zarządu, a także relacje zarządu i organu nadzorującego. Czasem dokument ten może określać również tryb prowadzenia negocjacji i kwestie związane z ponoszonymi w ramach negocjacji kosztami.

Krótko mówiąc, teoretycznie w term sheecie można zapisać wszystko, ale nie warto tego robić. Term sheet zawsze należy traktować jako zgodny punkt wyjścia dla dalszych, szczegółowych negocjacji.

Autorami tekstu są eksperci kancelarii SGP LEGAL Snażyk Granicki Sp.K.

sgp

Komentarze Dodaj komentarz Anuluj

Filip

26 sierpnia 2016 o 11:48

Przydałby się jakiś przykładowy termsheet 🙂